Business forum V4 and Austria 2019

Event

Date:

April 30, 2019

 

Venue:

The Grand Vígľaš, Vígľaš

 

Organiser:

SARIO

 

Conditions:

Unlimited participation for companies from Poland, Hungary, the Czech Republic and Austria (max.2 persons per company)

Slovak companies meeting the conditions set out below for participation in the activities of the National Project* (max.2 persons per company)

Number of attendees : max. 80 persons

 

Contact:

Michaela Kúdelová, T: +421 2 58 260 131, +421 915 763 227

Simona Novosadová, T. +421 2 58 260 271, +421 915 838 979

 

Language:

English, Slovak

 

The Slovak Investment and Trade Development Agency (SARIO) is pleased to invite you to the international business forum of the V4 countries (Slovakia, Czech Republic, Poland, Hungary) and Austria, which is held on 30th April 2019 in Vígľaš.

 

The event is organized within the framework of the National Project “Support of internationalization of SMEs” is realized within the Operational Programme Research and Innovation, priority axis 3. investment priority 3.2. specific goal 3.2.1 targeting the increase of internationalization of SMEs and the use of the opportunities provided by the EU´s common market.

 

The main objective of the Business forum is to held the bilateral negotiations of individual companies, which will provide the opportunity for Slovak and foreign entrepreneurs from V4 countries and Austria to establish personal contact and develop mutual business relations.

 

The mail focus of the event is on the following sectors: engineering, automotive, ICT, electronics, construction, energetics and food.

 

*Information for Slovak entrepreneurs only:

 Only small and medium enterprises (SMEs) from Slovakia that meet the following criteria may participate in the event:

  1. Entities meeting the definition of SMEs defined in Annex no. I Commission Regulation (EU) 651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market.
  2. Slovak SMEs located outside the Bratislava Region.
  3. Entities meeting the criteria set out in the de minimis scheme.
  4. The enterprises not considered to be in difficulties. 

All the necessary information for participations of the Slovak SMEs is available on the SARIO website: https://www.sario.sk/en/np  (Applicant's Manual, Scheme for Support of Small and Medium-Sized Enterprises in the Slovak Republic, Test of Enterprises in difficulties, Guide to Defining SMEs).

 

 

Dátum:

30. apríla 2019

 

Miesto:

The Grand Vígľaš, Vígľaš

 

Organizátor:

SARIO

 

Podmienky účasti:

Neobmedzená účasť pre spoločnosti z krajín Poľsko, Maďarsko, Česká republika a Rakúsko (max. 2 osoby za spoločnosť)

Slovenské spoločnosti spĺňajúce nižšie uvedené podmienky účasti na aktivitách Národného projektu* (max. 2 osoby za spoločnosť)

Počet účastníkov: max. 80 osôb

 

Kontakt:

Michaela Kúdelová, T: +421 2 58 260 131, +421 915 763 227

Simona Novosadová, T. +421 2 58 260 271, +421 915 838 979

 

Jazyk:

English, Slovak

 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodné podnikateľské fórum krajín V4 a Rakúska, ktoré sa koná 30. 04.2019 vo Vígľaši.

 

Podujatie je organizované v rámci Národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3. investičnej priority 3.2. špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

 

Hlavným cieľom podnikateľského fóra sú bilaterálne rokovania jednotlivých spoločností, ktoré poskytnú priestor a príležitosť slovenským a zahraničným podnikateľom z krajín V4 a Rakúska nadviazať osobný kontakt a rozvinúť vzájomné obchodné vzťahy.

 

Podujatie je zamerané na nasledujúce sektory: strojárstvo, automobilový priemysel, informačné technológie, elektronika, stavebníctvo, energetika a potravinársky priemysel.

 

Účasť na podujatí je bezplatná.

 

*Informácia pre slovenské spoločnosti: podujatia sa môžu zúčastniť iba slovenské malé a stredné podniky (MSP), ktoré spĺňajú nasledovné podmienky:

 

  1. Podniky, ktoré spĺňajú definíciu MSP definované prílohou č. I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17.júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom
  2. slovenské MSP so sídlom mimo Bratislavský kraj
  3. spĺňajú kritériá stanovené v Schéme pomoci de minimis
  4. podniky, ktoré nie sú v ťažkostiach.

 

Všetky potrebné informácie k podmienkam účasti slovenských MSP sú dostupné na internetovej stránke agentúry SARIO: https://www.sario.sk/sk/np (Manuál pre žiadateľa, Schéma na podporu malého a stredného podnikania v SR, Test podniku v ťažkostiach, Príručka k definícii MSP)

 

Organiser
SARIO
Schedule
Registration11. March – 16. April 2019
Booking of B2B meetings17. April – 25. April 2019
Event30. April 2019
Details
LanguageEnglish, Slovak
Costs 0 EUR (0 EUR aditional participants)
VenueThe Grand Vígľaš, Vígľaš
Bilateral Meetings
Participants45
Meetings110
Participants
sk Slovakia 22
hu Hungary 10
at Austria 6
cz Czech Republic 5
pl Poland 2